งานประเพณีสงกรานต์

งานประเพณีสงกรานต์ ของชาวนครปฐม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 เมษายนของทุกปี บริเวณ องค์พระปฐมเจดีย์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

โดยมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมใจกันจัด งานประเพณีสงกรานต์ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 13 เมษายน เริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 น.ขบวนแห่พระร่วงน้อย ขบวนแห่นางสงกรานต์และหน่วยงานที่เข้าร่วมขบวนแห่พร้อมกันบริเวณถนนทิพากร (ข้างสำนักงานเทศบาลนครนครปฐมเดิม) ต่อจากเคลื่อนริ้วขบวนแห่ไปยังบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ ทางประตูด้านทิศเหนือตามเส้นทางที่กำหนด

02 01

และมีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมขบวนแห่ ประกอบด้วย วงโยธวาทิต ขบวนแห่พระร่วงน้อย ขบวนแห่นางสงกรานต์ ขบวนกลองยาว และเมื่อขบวนแห่ถึงบริเวณองค์

 

พระปฐมเจดีย์ จะประกอบพิธีอัญเชิญพระร่วงน้อย ขึ้นประดิษฐานบนบุษบก บริเวณถนนหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ เพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชาและสรงน้ำ จากนั้นจะมีพิธีการทางศาสนา พิธีสรงน้ำพระเถระผู้ใหญ่และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ณ ศาลากองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์

 

03 04

โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ได้แก่ การจัดขบวนแห่สงกรานต์ ขบวนมังกรและสิงโต การทำบุญสรงน้ำพระร่วงโรจนฤทธิ์ ก่อพระเจดีย์ทราย มีมหรสพและการละเล่นพื้นบ้านต่าง ๆ นอกจากนั้น ยังจัดให้มีการแสดงดนตรี การละเล่นสงกรานต์ พร้อมทั้งจัดภาชนะใส่น้ำตลอดแนวถนนราชดำเนิน เพื่อให้ประชาชนได้เล่นน้ำด้วย ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกท่านร่วมงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดนครปฐม

05

โดยเน้นประเพณีและวัฒนธรรมไทย รณรงค์ไม่ใช้ถุงพลาสติก ลูกโป่ง หรือกระบอกฉีดที่มีแรงอัดน้ำสูง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมเสื้อสายเดี่ยว/เกาะอก พร้อมใจกันใช้น้ำสะอาดใส่ขันรดที่ไหล่หรือมือ เพื่อเป็นการให้พรและอวยพรซึ่งกันและกัน

<<ย้อนกลับ